Editorial Board

V.I.Trukhin (Editor-in-Chief)
V.N.Zadkov (Deputy Editor-in-chief)
I.P.Zvyagin (secretary)
A.F.Alexandrov, V.V.Balashov, N.B.Brandt, V.F.Butuzov, V.Ch.Zhukovsky, A.S.Il'yushin, B.S.Ishkhanov, N.N.Kalmykov, P.K.Kashkarov, A.I.Korobov, V.E.Kunitsyn, Yu.M.Loskutov, A.Yu.Loskutov, V.A.Makarov, G.I.Petrunin, A.M.Popov, B.I.Sadovnikov, A.P.Sukhorukov, N.N.Sysoev, V.A.Tverdislov, A.R.Khokhlov, O.A.Khurustalev, A.M.Cherepaschuk, V.I.Shmal'gauzen
Editors: Yu.V.Vladimirova, E.N.Luk'yanova
Technical editor: N.I.Smirnova
Corrector: N.I.Konovalova
Computer typesetting: P.L.Polyakov

Moscow State Physics Bulletin


>Editorial board
>Journal contents
news | about | structure | education | research | calendar | faculty & staff | alumni & friends | links
Last Update: 29.09.2008  contact us
2021 Faculty of Physics, Moscow State University. All rights reserved.